Zasady korzystania z usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

 1. Złożenie oferty, spisanie umowy pośrednictwa jest bezpłatne.
 2. Oferta winna zawierać szczegółowy opis oferowanej nieruchomości.
 3. Sprzedający/wynajmujący winien udokumentować prawo własności nieruchomości, przedstawić plany, mapy, wypis z rejestru gruntów i inne dokumenty niezbędne do oceny nieruchomości i zawarcia transakcji
 4. Oferta ważna jest przez okres 365 dni od daty jej złożenia.
 5. W przypadku wcześniejszej dezaktualizacji oferty (np. sprzedaż nieruchomości bez udziału biura) należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować BPiU.
 6. Sprzedający/Kupujący/Wynajmujący akceptuje fakt, że po podpisaniu umowy pośrednictwa jego oferta staje się publiczna, oraz, że jego oferta zostanie automatycznie przekazana współpracującym z BPiU 'A & Z GORTADT' biurom obrotu nieruchomościami.
 7. Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych, na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, w zbiorach danych prowadzonych przez BPiU 'A & Z GORTADT' w zakresie obrotu nieruchomościami oraz wyraża zgodę na publikowanie niezbędnych danych dotyczących nieruchomości w prasie, innych wydawnictwach oraz internecie. Zleceniodawca jest informowany o przysługujących mu prawach w związku z wyrażeniem powyższej zgody.
 8. Zastrzeżenia, ograniczenia i uwagi:
  • W przypadku, gdy Zleceniodawca znajdzie nabywcę/zbywcę nieruchomości bez udziału Zleceniobiorcy, winien o tym fakcie niezwłocznie zawiadomić Zleceniobiorcę. W tym przypadku Zleceniodawca nie jest obciążany żadnymi kosztami przez Zleceniobiorcę.
  • Prowizja należna będzie, jeśli Zleceniodawca poweźmie wiadomość o przedmiocie umowy z BPiU, a czynność kupna - sprzedaży (bądź wydzierżawienia) wykona z pominięciem BPiU.
  • W przypadku zrealizowania transakcji po okresie ważności oferty, ale nie dłużej niż w okresie 180 dni od dnia jej zakończenia, BPiU zastrzega sobie prawo do pobrania prowizji, jeśli transakcja nastąpiła z udziałem klientów, którzy powzięli informacje z BPiU w trakcie ważności oferty, a czynność przeniesienia praw własności (wydzierżawienia) dokonali po wygaśnięciu umowy pośrednictwa.
 9. Biuro Pośrednictwa i Usług w szczególności ma za zadanie:
  • wyszukanie nabywcy / sprzedającego / najemcy lub wynajmującego
  • przeprowadzenie negocjacji cenowych (na życzenie stron)
  • wykonanie na wniosek strony ekspertyz lub wycen (odrębny koszt ponosi zleceniodawca);
  • sporządzenie, w zależności od potrzeb, umów przedwstępnych, umów najmu, równoprawnych dla obu stron
  • ustalenie zapisów do aktu notarialnego
  • uzgodnienie z notariatem terminów transakcji
  • pilotowanie transakcji do momentu podpisania aktu notarialnego
 10. Wynagrodzenie dla biura stanowi prowizja, płatna po zawarciu transakcji w wysokości:
  • przy kupnie / sprzedaży po 2% (netto) od wartości rzeczywistej sprzedawanej nieruchomości od każdej ze stron plus obowiązujący podatek VAT.
  • przy najmie / wynajmie jednorazowo po 50% (netto) jednomiesięcznego czynszu najmu od każdej ze stron plus obowiązujący podatek VAT.